ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

С настоящото декларирам, че съм уведомен/а относно обработването на личните ми данни – адрес на електронна поща, за целите на директния маркетинг, посочени в настоящата декларация – съгласие. В тази връзка, давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, относно обработването, в това число и съхраняването в база данни на личните ми данни, от „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под ЕИК: 201321616, със седалище и адрес на управление: Република  България, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна 9002, р – н Одесос, ул. „Любен Каравелов“ № 13, регистриран Туроператор, Туристически агент под рег. № РК-01-6664, партидно дело № Т-80-00-149/09.11.2010 г., на основание Заповед за регистрация № Т-РД-14-115/15.12.2010 г., изменена със Заповед Т-РД-14-47/28.04.2015 г.  („Дружеството“), в качеството му на администратор на лични данни, по смисъла на Закон за защита на личните данни и от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Потвърждавам, че доброволно предоставям на Дружеството данните за моята електронна поща и изразявам съгласие да бъдат обработвани от администратора със следната:

Цел на обработване: директен маркетинг, да ми бъдат изпращани известия, новини, промоции, оферти, анкетни проучвания, уведомления относно продукти и услуги, предоставяни от „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД, в това число рекламни и маркетингови, както и уведомления за предстоящи кампании, включително за промоционални активности (като игри на лотариен принцип, програми за препоръки или състезания).

Запознат/а съм, че във връзка с даденото от мен настоящо съгласие за обработка на лични данни и в качеството му на субект на лични данни притежавам следните права:

  • Право на достъп до личните ми данни и на информация за категориите лични данни, които се обработват, целта на обработване, получателите на данни и срокът за обработване;
  • Право на корекция на неточни/неактуални лични данни и право на жалба пред надзорен орган в случай на отказ за корекция на данни;
  • Право на искане от администратора да се ограничи обработката на личните ми данни, в случаите когато: личните ми данни са неточни и се изисква срок за проверка на точността; личните данни се обработват неправомерно, но желая само ограничение на използването им, но не и изтриване; когато личните ми данни са необходими за установяване, защита, упражняване на правни претенции, но не са необходими за обработването; когато съм направил възражение срещу обработването докато се изчаква проверката на наличието на превес между законните интереси на администратора и интересите на субект на данни.
  • Право на изтриване на личните ми данни без ненужно забавяне, като администраторът на лични данни заличи личните ми данни от всички записи и системи, където се съхраняват и уведоми всички трети лица (администратори и обработващи лични данни), на които е предоставил данните.

Запознат/а съм с правото ми на възражение срещу обработването на личните ми данни, неограничено във времето, с посочване на основанията за това.

Запознат/а съм с правото да оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни частично или изцяло, без ограничение във времето, както и за упражняване на „правото да бъда забравен“, които заедно с другите ми права за информация, за достъп до лични данни, правото на възражение и защита като субект на данни, мога да упражня с писмено заявление до Дружеството, което може да бъде подадено на следния имейл адрес: tui@travelisimo.bg, както и по традиционна поща или с куриерска услуга до следния адрес: Република  България, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна 9002, р – н Одесос, ул. „Любен Каравелов“ № 13.

Запознат/а съм, че разполагам с право на жалба срещу обработването на личните ми данни и/или нарушение на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронен адрес: http://www.cpdp.bg, както и с възможността за търсене на защита по съдебен и административен ред, в случай на нарушение на правата ми във връзка с личните данни.