Декларация за поверителност: ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 и 14 от Регламент 2016/679

„ТРАВЕЛИСИМО“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под ЕИК: 201321616, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна 9002, р – н Одесос, ул. „Любен Каравелов“ № 13, регистриран Туроператор, Туристически агент под рег. № РК-01-6664, партидно дело № Т-80-00-149/09.11.2010 г., на основание Заповед за регистрация № Т-РД-14-115/15.12.2010 г., изменена със Заповед Т-РД-14-47/28.04.2015 г. („Дружеството“) събира лични данни относно Вашите имена, EГН,  и-мейл адреси, предпочитания. В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Ви информираме, че:

  • „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД действа като обработващ лични данни и личните данни (име, телефон, имейл, дата на раждане и адрес), които предоставяте се събират във връзка с изпълнението на задълженията по сключения договор за туристически услуги със следните цели: изпълнение на договора и легитимния интерес на „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД като туристически агент и сключване на Вашия договор с избрания от Вас туроператор;
  • Предоставените от Вас лични данни ще бъдат предоставени на избрания от Вас туроператор. За повече информация моля посетете интернет страницата на Вашия туроператор;
  • В случай, че заявите получаване на маркетинг информация, „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД ще действа като администратор на лични данни и личните данни (име и имейл) ще бъдат използвани единствено за изпращане на маркетингови съобщения до датата, на която прекратите получаването на тези маркетингови съобщения;
  • Събраните лични данни ще бъдат съхранявани за законово определения срок на действие на Вашия договор и съответния период след прекратяването му съгласно Политиката за защита на лични данни на избрания от Вас туроператор;
  • В качеството Ви на субект на лични данни разполагате с право да поискате достъп до съхраняваните за Вас лични данни, да поискате корекция и изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването на лични данни;
  •  В качеството Ви на субект на лични данни може да поискате преносимост на личните Ви данни.

При нарушение на правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете сигнал/жалба до Комисията за защита на личните данни на следната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

В случай на въпроси или възражения във връзка със събирането и обработката на личните Ви данни, можете да се свържете с нас на: office@travelisimo.bg .